chat met ons

Algemene huurvoorwaarden – Springtijd

Springkastelen – IPS – Laserguns – Spelen en Feesttenten

1. Springkastelen – IPS – Laserguns en Spelen.

-De huurder heeft deze huurvoorwaarden gelezen en gaat hiermee akkoord bij het indienen van het reservatieformulier.

–De reservatie wordt steeds door ons bevestigd per bevestigingsmail (controleer zeker ook uw spambox) en is vanaf dan definitief en bindend.

– Bij de plaatsing van het springkasteel dient de huurder de volledige huurprijs te betalen met cash of via payconiq. Op factuur na afloop betalen is ook mogelijk, enkel voor rechtspersonen met een geldig btw nummer. De betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen. Bij een korting gegeven door de verhuurder geldt : indien er binnen de 30 dagen niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, dan vervalt de gehele korting.

– Het is verboden om met brillen, schoenen, puntige voorwerpen, balpennen, stiften, confetti, voedingswaren, dieren, zand, en ….. op het springkasteel te komen. Indien hierdoor schade en/of vervuiling is ontstaan zullen we een extra kost aanrekenen voor de reiniging ervan.

– Het is verboden om op muren en/of daken te hangen of te klimmen. Dit vergroot immers de kans op schade en mogelijke ongevallen.

-Het is verboden om met water in de springkastelen te spelen. Behalve bij Dolfijn met badje, Miniflamingo Splash en Super Dino met badje. Indien wij vaststellen dat dit toch gebeurd is, zullen wij een extra kost van €75 aanrekenen voor de reiniging ervan. Boven genoemde springkastelen zijn gemaakt om met water te gebruiken.

– Het springkasteel moet zich bij ophaling steeds in opgeblazen toestand bevinden. Het dient tevens droog of minstens handdoekdroog te zijn, zoniet zal er een extra reinigingskost aangerekend worden van €75.

– Bij regenweer moet het springkasteel steeds in opgeblazen toestand blijven staan, waterinsijpeling in de luchtkanalen brengt immers grote schade toe aan het springkasteel. Uitgezonderd bij zware rukwinden met hevige regenval mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden. Koppel de blazer af en zet deze binnen. Plooi muren en torens naar binnen en vouw het springkasteel dubbel, zodat de onderkant van het springkasteel aan de bovenkant komt en dek het af met een zeil zodat er geen water kan insijpelen. Direct na deze hevige regenval het springkasteel terug openvouwen en opblazen, zodat het kan drogen. Indien water in de luchtkanalen wordt vastgesteld zal hiervoor een extra onderhouds- en reinigingskost aangerekend worden van €75.

–De blazer van het springkasteel mag NOOIT worden afgedekt, om oververhitting te voorkomen.

-Indien u het springkasteel meer dan 1 dag huurt, zal de huurder de blazer ‘s nachts afkoppelen en veilig opbergen.

– Er dient steeds 1 m vrije ruimte rondom het springkasteel te zijn en het mag na opstelling niet meer verplaatst worden.

-Gebruik van de attractie is steeds onder toezicht van minimum één volwassenen.

-De springkastelen zijn ontworpen voor KINDEREN.

– De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal, gedurende de volledige huurperiode. De huurder zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel of onderdelen ervan, de kosten voor de vervanging op zich nemen.

– Het springkasteel wordt indien mogelijk, steeds op een zachte ondergrond geplaatst (bij voorkeur op gras). Als dit niet mogelijk is valt de verantwoordelijkheid ten laste van de huurder omdat het springkasteel op een harde ondergrond niet veilig verankerd kan worden.

– Er dient een vrije doorgang van ongeveer 1,20m te worden voorzien om het springkasteel tot op de plaats van opstelling te krijgen. Indien de doorgang smaller is, gelieve dit op voorhand te laten weten. Indien dit door het huis moet is de verhuurder niet aansprakelijk voor de eventuele gemaakte schade.

– Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij/zij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

– De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties en ondergrondse leidingen.

– De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks welke ook de oorzaak van schade of letsel wezen. De verhuurder kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

– Bij annulatie (zie hieronder bij punt 3: Annulatievoorwaarden). Indien het gaat om een annulatie (springkasteel, ips, laserguns of spelen) door het slechte weer, kan in overleg met de verhuurder op de dag van levering tot 4 uur voor het afgesproken uur van levering kosteloos geannuleerd worden.

– Er wordt bij de Springkastelen, IPS, Laserguns en Spelen geen waarborg gevraagd, maar bij het niet naleven van de huurvoorwaarden, extreme vervuiling, ontbrekende onderdelen of schade aan de gehuurde materialen zullen er steeds extra kosten in rekening gebracht worden.

– Bij de spelen vier op een rij zal er per verloren schijf €20 aangerekend worden om deze te vervangen.

-Bij de klimtoren Aap zal er per verloren banaan €15 aangerekend worden om deze te vervangen.

-Bij de mega speelblokken zal er per verloren blok €15 aangerekend worden om deze te vervangen.

 2. Feesttenten.

-De huurder heeft deze huurvoorwaarden gelezen en gaat hiermee akkoord bij het indienen van het reservatieformulier.

–De reservatie wordt steeds door ons bevestigd per bevestigingsmail (controleer zeker ook uw spambox) en is vanaf dan definitief en bindend.

-Onze service:

-Wij verhuren enkel professioneel materiaal.

-Al onze prijzen zijn inclusief btw.

-De tenten zullen door ons geleverd, geplaatst, gedemonteerd en opgehaald worden.

-De gehuurde tent zal na elke verhuurperiode gecontroleerd worden, zodat de volgende huurder een tent in goede staat ontvangt.

-Verantwoordelijkheid:

-Springtijd kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade aan derden.

-Ook niet voor eventueel optredende condensatie door bepaalde weersomstandigheden.

-De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en/of ongevallen tijdens de ganse huurperiode. Ook stormschade valt hieronder.

-Schade toegebracht aan de tent zal aangerekend worden aan de huurder. Hiervoor zal de waarborg ingehouden worden en eventueel verhoogd worden tot de nieuwprijs van het beschadigde onderdeel.

-Opmerkingen:

-De tenten zijn bestand tot een windkracht 5 Beaufort. Vanaf 5 Beaufort moet de tent onmiddellijk afgebroken worden en dient men hiervoor Springtijd te verwittigen.

Springtijd kan beslissen om de tent door omstandigheden niet te plaatsen, zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding of compensatie.

-Om beschadigingen te vermijden plaatsen we de tenten niet tegen muren.

-De tenten worden best op een zo vlak mogelijk terrein of ondergrond geplaatst en mogen na plaatsing niet meer verplaatst worden.

-Stertenten worden enkel op gazons geplaatst, dit omwille van de verankering.

-Het is verboden te bakken, braden en te frituren in de tenten en/of andere eigen ontvlambare zaken binnenin of in de nabije omgeving van de tenten te plaatsen.

-Het is verboden zaken op het tentframe of tentzeil te kleven en/of te bevestigen.

-Het is verboden aan het tentframe te hangen.

-Betaling:

-De betaling dient te gebeuren bij levering, met cash of via payconiq.

-Wij vragen een contante waarborg van €150. Deze waarborg wordt bij ophaling terugbetaald indien er geen beschadigingen zijn.

-Annulatie: Zie bij annulatie kosten onder punt 3. Annulatievoorwaarden.

3. Annulatievoorwaarden.

–Na bevestiging van een reservatie is deze definitief en bindend. Bij annulatie voor andere redenen dan regen of stormweer is de huurder verplicht om in het kader van de huurovereenkomst de volledige- of een deel van de huursom te betalen.

 -Bij annulatie zullen wij volgende kosten aanrekenen:

-Minder dan 14 dagen voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom.

-Minder dan 7 dagen voor aanvang van de huurperiode: 75% van de huursom.

-Enkel ingeval van voorspelde regen en/of windkracht boven de 5 Beaufort zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Deze annulatie kan enkel op de dag van levering en dit tot 4 uur voor het afgesproken uur van levering.

-Alle annulaties dienen schriftelijk, via mail of WhatsApp te gebeuren aan het adres van springtijd.

4. Algemeen.

-In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

–Bij de reservatie van een springkasteel – IPS – laserguns of tent is de aanvrager steeds verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste informatie. Dwz. Naam, Adres, Telefoonnummer, plaats en uur van levering. Indien de levering niet kan plaatsvinden omdat de doorgegeven informatie niet correct is, zal steeds de dagprijs van het gehuurde materiaal gefactureerd worden.

-Eventuele klachten dienen binnen de 5 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

-Als u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, gaat u ook akkoord met onze privacy en cookie policy.

–Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Hasselt.